Acte necesare

Testament – acte necesare:

– Actul de identitate al testatorului – persoana care lasa testamentul (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport);
– Actul de identitate al legatarului – persoana in favoarea careia se lasa testamentul (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport);
– Actul de proprietate asupra bunurilor ce sunt lasate prin testament;
– Adeverinta medicală (medic specialist) privind existenta deplina a discernamantului (după caz);

Certificarea unor fapte

 • – Certificarea unor fapte
  Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:
  •    faptul că o persoană se află în viaţă;
  •    faptul că o persoană se afla într-un anumit loc;
  •    faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;
  •    faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat sau nu într-o anumită zi şi la o anumită ora la sediul biroului notarial şi declaraţia acesteia.
 •  
 • – Documente necesare:
  •    Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
  •    Somaţia,  Notificarea.

Darea de dată certa unor înscrisuri – documente necesare:

 • – Actul ce se solicită a se da dată certa. Acesta trebuie sa fie nedatat, în câte exemplare doreşte partea, plus unul pentru arhiva biroului notarial.

Legalizarea semnăturii traducătorului – documente necesare:

 • – Documentul tradus în câte exemplare îl doreşte partea, plus unul pentru arhiva biroului notarial;
 • – În cazul în care traducătorul autorizat are depus specimenul de semnătura la sediul biroului notarial prezenţa acestuia nu este necesară.

Specimen de semnătură – documente necesare:

 • – Actele de identitate al părţii (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport)
 • – Dovada disponibilităţii denumirii se eliberează de Oficiul Registrului Comerţului de la Camera de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului respectiv sau a Municipiului Bucureşti, după caz, sau act constitutiv, act adiţional sau orice act din care să rezulte calitatea părţii în societate pentru care îşi depune specimenul de semnătură.

Legalizări de Semnătură– documente necesare:

 • – Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
 • – Actul pe care solicitaţi legalizarea semnăturii. Acesta trebuie să fie nesemnat, în cate exemplare doriţi, plus unul pentru arhiva biroului notarial.

Legalizări de copii ale unor înscrisuri – documente necesare:

 Exemplarul documentului în original;
Copii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial se eliberează numai părţilor, succesorilor şi reprezentanţilor acestora.

Procuri – documente necesare:

 • Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
 • Alte documente necesare, după specificul solicitării:
 •  
 • Procură înstrăinare imobil – documente necesare:
  – Actul de identitate al părţii – mandant (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) –  dacă bunul este comun, ambii soţi trebuie să dea procură;
  – Actul de identitate al mandatarului (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) – copie;
  – Actele de proprietate în original;
  – Cadastru şi intabularea – dacă există;
  – Antecontract de vânzare-cumpărare – dacă există;
  – Trebuie specificat preţul dacă mandatul este în favoarea mandatarului;
  – Trebuie specificat dacă mandatul este transmisibil sau nu.
  – Termenul de valabilitate a mandatului este de 3 ani, dacă nu este specificat un alt termen.
 • Procură administrare imobil – documente necesare:
  – Actul de identitate al părţii – mandant (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
  – Actul de identitate al mandatarului (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) – copie;
  – Actele de proprietate în original;
  – Trebuie specificat daca mandatul este transmisibil sau nu.
 • Procură succesiune – documente necesare:
  – Actul de identitate al părţii – mandant (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
  – Actul de identitate al mandatarului (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) – copie;
  – Certificatul de deces al defunctului – copie;

Declaraţii – documente necesare:

– Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);

Alte documente necesare, după specificul solicitării:

 • – Declaraţie de plecare copil în străinătate – documente necesare:

Actele de identitate ale ambilor părinţi (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
Certificatul de naştere + Paşaport sau Carte de Identitate COPIL
Datele însoţitorului: numele, domiciliu, datele din paşaport sau buletin (serie, nr., data eliberării, data valabilităţii, autoritatea care l-a eliberat) CNP.
Trebuie specificată perioada în care pleacă copilul, cu ce mijloc de transport şi cu cine se va întoarce.

 • – Declaraţie de notorietate – documente necesare:
  Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) care să nu fie rude cu cel pentru care declară;
  Acte din care să reiasă diferenţele de nume.
 •  
 • – Declaraţie de opţiune succesorală – documente necesare :
  Actele de identitate ale părţii (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
  Certificatul de deces al defunctului – în copie
 • – Invitaţie – documente necesare:
  Actul de identitate al celui care invită (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere);
  Paşaportul, Cartea de identitate al celui invitat;
  Trebuie specificată perioada invitaţiei.
 • – Declaraţie pentru revocarea procurii/testamentului:
  Actul de identitate ale părţii (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
  Procura/testamentul în original;
  Se face menţiunea pe procura/testamentul original că a fost revocat conform declaraţiei şi se anexează declaraţia cu ştampilă de legătură;

Contracte de cesiuni de drepturi – documente necesare:

 •  – Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
 • – Dispoziţia emisă de Primăria în raza căruia se afla imobilul revendicat – în original;
 • –  Notificarea înregistrată la Primăria în raza căruia se afla imobilul revendicat – în original;
 • – Certificat de moştenitor/certificat de calitate de moştenitor emis în urma defunctului căruia a aparţinut imobilul revendicat – în original sau copie din arhiva Camerei Notarilor Publici;
 • – Actul de proprietate (în original sau copie de la arhivele statului) a imobilului revendicat sau copie după registrul agricol în cazul în care nu există actul de proprietate ori extras de carte funciară;
 • – Decretul de trecere a imobilului în proprietatea statului – copie.

Contracte de comodat/închiriere – documente necesare:

 • – Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţa civilă – definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, etc). Dacă imobilul a fost dobândit prin moştenire, se va prezenta şi Certificatul de Moştenitor;
 • – Încheiere de intabulare;
 • – Documentaţia cadastrală (CADASTRU – întocmit de un expert cadastral);
 • – Extras de Carte Funciară pentru informare. Acest document se obţine prin intermediul Biroului Notarial (dacă exista carte funciară deschisă pentru imobilul ce face obiectul Contractului de comodat/închiriere);
 • – Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
 • – Acte proprietate autoturism (talon,  carte de identitate);
 • – Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
 • – Certificat de performanţă energetică al clădirii – eliberat de un auditor energetic autorizat (numai la contractele de închiriere la solicitarea locatarului);
 • – Persoane juridice (certificat de înregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotărârea AGA).

Contracte de partaj/lotizare/alipire – documente necesare:

 • – Acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţa civilă – definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, etc). Dacă imobilul a fost dobândit prin moştenire, se va prezenta şi Certificatul de Moştenitor;
 • – Certificat de atestare fiscală pe numele proprietarului  (de la Administraţia Financiară, unde se achită taxele şi impozitele), din care să rezulte că nu are datorii neplătite. Certificatul de atestare fiscală este valabil până la sfârşitul lunii în curs, iar dacă este emis după data de 25 ale lunii este valabil pentru toată luna următoare;
 • – încheiere de intabulare;
 • – Extras de Carte Funciară pentru autentificare. Acest document se obţine numai prin intermediul Biroului Notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
 •  – Documentaţia cadastrală (CADASTRU- întocmit de un expert cadastral) imobilelor supuse partajului/ lotizării/alipirii;
 • – Documentaţia cadastrală (CADASTRU- întocmit de un expert cadastral)/propunerea pentru dezlipire sau alipire a imobilelor avizată de OCPI;
 • – Certificat de urbanism, în cazul  alipirilor şi dezmembrărilor imobilelor – teren extravilan sau intravilan în cel puţin 3 parcele, ori în operaţiuni notariale ce au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;
 • – Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
 • – Persoane juridice (certificat de înregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotărârea AGA).
 • NOTA: La actele de partaj trebuie mai înainte întocmit un act de dezmembrare separat sau chiar în cuprinsul actului de partaj.

Acte necesare pentru deschiderea succesiunii

 • – cerere pentru deschiderea succesiunii (se completează la notariat);
 • – actele de identitate ale mostenitorilor;
 • – acte de stare civilă care dovedesc relaţia de rudenie;
 • – certificatul de deces al defunctului;
 • – certificatul de căsătorie al soţului supravieţuitor ( sau certificatul de deces/certificatul de moştenitor/sentinţa judecătorească de divorţ, după caz);
 • – certificat de naştere şi căsătorie a descendenţilor sau al altor rude care au vocaţie succesorală;
 • – dacă există, testamentul;
 • – fiecare moştenitor va da o declaraţie autentificată la biroul nostru prin care isi exprima opţiunea succesorală, în sensul că acceptă, sau renunţă la moştenire.
 • – acte proprietate bunuri imobile : contract vânzare-cumparare/construire, proces verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţa de achitare integrală;
 • – certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară;
 • – acte proprietate automobil (talon, carte de identitate);
 • – certificat fiscal automobil, eliberat de Administratia Financiară;
 • – certificat acţionar, carnete C.E.C. , conturi, depozite bancare (extras de cont sau contract de depozit), act concesiune pentru locul de veci, adeverinţa cu valoarea locului de veci, eliberată de Administraţia Cimitirelor sau de Parohie;

Acte necesare pentru divorț

 • – certificatul de casatorie in original
 • – cartile de identitate
 • – certificatele de nastere

Acte necesare pentru încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare:

 • – Acte de identitate părţi;
 • – Acte de proprietate (după caz: contract vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor.)
 • – Extras de carte funciară pentru informare
 • – Certificat fiscal

Actele necesare pentru încheierea unui contract de vânzare cumpărare:

 • – Acte de identitate părţi;
 • – Acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumparare, contract de donaţie, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor);
 • – Certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs. In situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia, astfel încât la înstrăinarea întregului bun aflat în coproprietate se impune să se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscală, pentru cota deţinută de fiecare dintre ei;
 • – Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
 • – Extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
 • – In cazul apartamentelor, adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care să arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.). Adeverinţa nu este necesară în cazul în care cumpărătorul consimte să preia eventualele debite existente;
 • – Ultima chitanță de plată a energiei electrice furnizate pentru bunul imobil ce se vinde;
 • – In cazul terenurilor, certificat de urbanism;
 • – Pentru contractul de intreţinere se impune asistenţa autorităţii tutelare pentru persoanele vârstnice.

Acte necesare pentru încheierea contractului de comodat imobil

Pentru comodant ( cel care oferă spaţiul spre folosinţă):

 • – Act de identitate
 • – Act de proprietate (după caz: contract vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor)
 • – Certificat fiscal

Pentru comodatar (cel care primeşte în folosinţă bunul):

 • – Act de identitate
 • – Pentru persoanele juridice, actele de funcţionare

Acte necesare pentru contract de credit cu ipoteca

 • – Acte de identitate părţi
 • – Acte de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumparare, contract de donaţie, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor)
 • – Certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv.Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs
 • – Extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii
 • – Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat

Acte necesare pentru încheierea contractului de comodat auto

Pentru comodant (cel care dă lucrul spre folosinţă):

 • – Act de identitate
 • – Talonul şi cartea de identitate a maşinii
 • – Certificat fiscal

Pentru comodatar (cel care primeşte în folosinţă bunul):

 • – Act de identitate
 • – Pentru persoanele juridice, actele de funcţionare

Pentru autoturismul deţinut de comodant în baza unui contract de leasing, este necesar şi acordul proprietarului autoturismnului, respectiv al firmei de leasing, cu privire la încheierea contractului de comodat (adresă emisă de societate în acest sens).